Chapters in Books

Last updated on 28 September 2017

 

2017

 • Wach, K. (2017). From European Integration to Europeanisation: Towards Increasing Competitiveness of the European Union (Chapter 1) In T. Lazibat, K. Wach & B. Knežević (Eds.), Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective. Zagreb: University of Zagreb, pp. 7-28.

 • Wach, K. (2017). Ewolucja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstwa: w kierunku nielinearności procesu umiędzynarodowienia. W: M. Maciejewski, K. Wach (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

2016

 • Wach, K. (2016). Europeanisation: Its Definition, Research Approaches and Dimensions (chapter 1). In: P.Stanek & K. Wach (Eds.). Macro-, Meso- and Microeconomic Dimensions of Europeanisation. Warszawa: PWN, pp. 15-31 (ISBN 978-83-01-19090-3).

 

2015

 • Wach, K. (2015). Modern Policy for the Entrepreneurial Economy: Theoretical Considerations (chapter 1). In: A.S. Gubik & K. Wach (Eds.). Institutional Aspects of Entrepreneurship. Miskolc: University of Miskolc, pp. 9-18.

 • Wach, K. (2015). Modelowanie międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa w naukach ekonomicznych (rozdział 1). W: K. Zieliński (red.). Problemy konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: PWN (s. 13-33).

 • Wach, K. (2015). Conceptualizing Europeanization: Theoretical Approaches and Research Designs (chapter 1). In: P. Stanek & K. Wach (Eds.). Europeanization Processes from the Mesoeconomic Perspective: Industries and Policies. Kraków: Cracow University of Economics, pp. 11-23.

 • Wach., K. (2015). Small and Medium-sized Enterprises in the Modern Economy (chapter 7). In: Marcela Rebeca Contreras Loera & Andrzej Marjański (Eds.). The Challanges of Management in Turbulent Times. Global Issues from Local Perspective. Universidad de Occidente (México)

   

2014

 

2013

 • K. Wach, Koncepcja otoczenia dla przedsiębiorczości. Typologizacja determinant rozwoju przedsiębiorczości (rozdział 3) [=Entrepreneurial Environment: Typology of Entreprenurhsip Development Determinants ] [w:] Makroekonomiczne i sektorowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, red. K. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2013, s. 91-111 (978-83-7164-801-4)

 •  M. Kosała, K. Wach, Czynniki determinujące dyfuzję innowacji na poziomie makro, mezo i mikro (rozdział 4) [=Factors determining innovation diffusion on macro, meso and micro levels] [w:] Makroekonomiczne i sektorowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, red. K. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2013, s. 113-129 (978-83-7164-801-4)

..:: Przed habilitacją ::..

2012

 •   K. Wach, Wybrane modele internacjonalizacji przedsiębiorstw bazujące na wiedzy [=Selected knowledge-based models for business intenrationalization] [w:] Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, Fundacja UEK, Kraków 2012, s. 254-64.

2011

 • K. Wach, Managing International Business. Case of Poland (chapter 4) [in:] European Studies on Intercultural Dimension of International Business: Marketing and Managerial Consequences, ed. Elena Horska, Slovak University of Agriculture, Nitra 2011, pp. 81-94 (ISBN 978-80-552-0530-4)

  ..:: Download ::.. ..:: Online ::.

 

2010

 • A. Surdej, K. Wach, Succession Scenarios in Polish Family Firms. Empirical Study (chapter 8) [in:] Managing Ownership and Succession in Family Firms, eds. A. Surdej, K. Wach, Scholar Publishing House, Warsaw 2010.

 • A. Surdej, K. Wach, Succession Planning in Polish Family Businesses. An Exploratory Investigation (chapter 4) [in:] Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, eds. A. Surdej, K. Wach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń - Kraków 2010, s. 62-74 (ISBN 978-83-7611-584-9)

 • K. Wach, Fiskalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich (rozdział 3) [=Fiscal Conditions for Entre[reneurhsip Development in the European Union Member States with particular regard to New Member States [(chapter 3)] [w:] Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Innowacyjność - Przedsiębiorczość - Konkurencyjność, red. J. Targalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010 (ISBN 978-83-7252-512-8), s. 54-73.

 •  K. Wach, Rekompozycja otoczenia regionalnego małych i średnich przedsiębiorstw [=Recomposition of the Regional Environment of Small and Medium-Sized Enterprises], [w:] Świat się dzieli, świat się łączy. Ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją, red. J. Mikułowski Pomorski ("Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" Nr 13), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 233-244 (ISSN 1899-6205, ISBN 978-83-7252-471-3)

2009

 • K. Wach, Analiza przypadku Cinema City International NV - przedsiębiorczość na rynku europejskim, [w:] Przedsiebiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, red. J. Targalski, A. Francik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ISBN 978-83-255-0185-3, s. 295-303
 • M. Kosała, K. Wach, Analiza przypadku Nasza Klasa.pl - spektakularny sukces przedsięwzięcia internetowego, [w:] Przedsiebiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, red. J. Targalski, A. Francik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ISBN 978-83-255-0185-3, s. 118-125
 • I.Czaja, K. Wach, Handel zagraniczny Polski a integracja europejska (rozdział 5) [w:] Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, red. J. Targalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 89-104
 • K. Wach, Internacjonalizacja przedsiębiorstw a integracja europejska (rozdział 6) [w:] Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, red. J. Targalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 105-118
 •  K. Wach, International Entrepreneurship of Polish Enterprises. Analysis of Polish Foreign Trade after the Accession to the European Union [in:] Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies, eds. R. Borowiecki, A. Jaki, Cracow University of Economics, Cracow 2009, pp. 47-58 (ISBN 978-83-927790-4-9)

 

2008

 • K. Wach, Instytucje otoczenia biznesu wobec integracji europejskiej w świetle badań empirycznych (rozdział 4) [w:] Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, red. J. Targalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 63-82.
  •  K. Wach, Impact of the Regional Business Environment on the Development of Small and Medium-sized Enterprises in Southern Poland [in:] Enterprises in the Face of 21st Century Challenges. Development - Management - Entrepreneurship, eds. R. Borowiecki, A. Jaki, Cracow University of Economics, Cracow 2008, pp. 397-406 (ISBN 978-83-924656-4-5).
   ..:: Download ::..
 •  K. Wach, Managerial Perception of Regional Small Business Environment in Southern Poland [in:] Enterprises in the Face of 21st Century Challenges. Development - Management - Entrepreneurship, eds. R. Borowiecki, A. Jaki, Cracow University of Economics, Cracow 2008, pp. 407-414 (ISBN 978-83-924656-4-5).
  ..:: Download ::..
 •  K. Wach, Europeizacja działalności gospodarczej po akcesji Polski do Unii Europejskiej [=Europeanisation of Business Activities after the Accession of Poland to the European Union] [w:] Regionalizacja gospodarki. Tom 2, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 428-437 (ISBN 978-83-925876-1-3).
 •  K. Wach, Skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw [=Effects of Poland's Accesstion to the European Union on Polish Enterprises] [w:] Świat, Europa i Polska w dobie wspólczesnych przemian gospdoarczych. Tom 2, red. T. Sporek, seria: "Prace Naukowe", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008, s. 245-252 (ISBN 978-83-7246-432-3)
 • K. Wach, Determinanty rozowju przedsiębiorczści w województwie małopolskim i sląskim w świetle badań empirycznych [=Determinats for Entrepreneurship Development in Małopolskie and Slaskie Regions in the Light of Empirical Investigation] [w:] Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości. Materiały Konferencyjne, Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2007, s. 24-33 (ISBN 978-83-925336-1-0).
 •  A. Surdej, K. Wach, Small and Medium-sized Enterprises in Poland [w:] The Selection of ERENET Profile After the First 10 Issues, Corvinus University of Budapest, Budapest 2008, pp. 163-167 (ISSN 1789-624X) (reprint).
  ..:: Download ::..
 •  K. Wach, Empiryczna analiza konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej [=Empirical Analysis of Małopolska Enterprises' Competitiveness in the Process of European Integration] [w:] Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozowju nowej gospdoarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, s. 233-242 (ISBN 978-83-924656-9-0).
  ..:: Download ::..
 •  M. Najda, K. Wach, Lifelong Learning in the Fields of Tourism in the European Union Taking Poland into Special Consideration [in:] Entrepreneurship in Tourism and Sport Business, ed. Małgorzata Bednarczyk, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 45-58 (ISBN 978-83-60993-44-6).

2007

 • K. Wach, Wpływ potencjału innowacyjnego Małopolski i Śląska na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych (rozdział 14) [w:] Wiedza i innowacje rozwoju polskich regionów: siły motoryczne i bariery, red. S. Pangsy-Kania, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
  ..:: Download ::.. ..:: Spis Treści ::..
 • a) E. Horská, I. Ubrežiová, K. Wach, Foreign Trade Changes in Poland and Slovakia as an Effect of Europeanization before and After the Accession, [in:] The Path of Internationalization and Integration in the Europe of Regions. Book of Abstracts, Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture, Nitra - Bucharest 2007, p. 25 (ISBN 978-80-8069-854-6);
  b) E. Horská, I. Ubrežiová, K. Wach, Foreign Trade Changes in Poland and Slovakia as an Effect of Europeanization before and After the Accession, [in:] The Path of Internationalization and Integration in the Europe of Regions. Scientific Papers, Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture, Nitra 2007, CD-R, pp. 177-186 (ISBN 978-80-8069-857-7)
  ..:: Download ::.. ..:: Online ::..
 •  D. Dryglas, K. Wach, Regional Labour Market and Tourist Enterprises in Małopolska [w:] Competitiveness of Labour Market, ed. D. Kopycińska, (series: „Economics & Competition Policy” No. 8), Microeconomics Department of University of Szczecin, Szczecin 2007, pp. 79-86 (ISBN 978-83-60903-23-0).
  ..:: Download ::..
 • K. Wach, Regional Social Mobility as a Factor Affecting Small and Medium-sized Enterprises Development [in:] Competitiveness of Labour Market, red. D. Kopycińska, (seria: „Economics & Competition Policy” No. 8), Microeconomics Department of University of Szczecin, Szczecin 2007, s. 87-94 (ISBN 978-83-60903-23-0).
  ..:: Download ::.. ..:: Online ::..
 • K. Wach, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian [=Shaping Entrepreneurial Attitudes in Study Curriculum. State-of-the-Art and Future Changes] [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dabrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 120-127 (ISBN 978-83-922607-8-3)
  ..:: Download ::..
 •  A. Surdej, K. Wach, Entrepreneurship as the Challenge for Polish Economy in the 21st Century [w:] VI. Nemzetközi Konferencja A közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából (Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej z okazji XX-lecia Wydziału Ekonomii), II. kötet (tom II), red. A. Somogyi, Miskolci Egyetem - Gazdaságtudományi Kar (Uniwersytet w Miszkolcu - Wydział Ekonomii), Miszkolc-Lillafüred, 2007. október 10-11 (10-11 października 2007), s. 169-176 (ISBN 978-963-661-788-2).
  ..:: Download ::..
 •  K. Wach, Impact of the Accession to the European Union on Polish Enterprises Development [w:] VI. Nemzetközi Konferencja A közgazdász képzés megkezdésének 20. évfordulója alkalmából (Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej z okazji XX-lecia Wydziału Ekonomii), II. kötet (tom II), red. A. Somogyi, Miskolci Egyetem - Gazdaságtudományi Kar (Uniwersytet w Miszkolcu - Wydział Ekonomii), Miszkolc-Lillafüred, 2007. október 10-11 (10-11 października 2007), s. 183-191 (ISBN 978-963-661-788-2).
  ..:: Download ::..
 •  K. Wach, Instytucje otoczenia biznesu w południowej Polsce w świetle badań empirycznych [=Institutions of Business Environment in Southern Poland in the Light of Empirical Research] [w:] Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Katedra Ekonomiki i organizacji Przedsiebiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s. 759-769 (ISBN 978-83-924656-3-8)
 •  K. Wach, Swoboda przedsiębiorczości w Unii Europejskiej [=Freedom for Entrepreneurship in the European Union] [w:] Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007, s. 209-218 (ISBN 978-83-7378-316-4).
 •  K. Wach, Analiza porównawcza opodatkowania dochodów firm w krajach Unii Europejskiej [=Taxation of Firms in the European Union Member States - Comparative Analysis] [w:] Podatki w Unii Europejskiej. harmonizacja czy konkurencja podatkowa?, red. S.I. Bukowski, M.K. Pypeć, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2007, s. 143-151 (ISBN 978-83-7351-263-4).
 •  K. Wach, Comparative Analysis of Working Conditions in the European Union Member States [w:] The Policy of the EU Member States in Relation to Labour Market Competitiveness, red. D. Kopycińska, (seria: „Economics & Competition Policy” No. 9), Microeconomics Department of University of Szczecin, Szczecin 2007, s. 7-16.
  ..:: Download ::..
 •  K. Wach, Harmonizacja polityki fiskalnej krajów Unii Europejskiej w warunkach globalizacji gospodarki światowej [=Harmonisation of Fiscal Policy among the European Union Member States under economic globalization conditions] [w:] Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie. Tom 2, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 496-505.
 •  K. Wach, Europejska swoboda przepływu pracowników [=European Freedom for Movements of Workers], "Studia Europejskie", 2007, nr 3 (43), s. 183-195 (ISSN 1428-149X).

 

..:: Przed doktoratem ::..

2006

 • I. Ubrežiová, K. Wach, Aspekty kultúry v medzinárodnom manažmete a podnikaní (kapitol 8) [in:] Medzinárodný manažment a podnikanie, ed. I. Ubrežiová, Vydavatel’stvo Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Nitra 2005, s. 81-102 (ISBN 80-8069-619-5).
 • J. Batorski, M. Bednarczyk, D. Dryglas, K. Wach, Województwo małopolskie jako region rozwoju biznesu turystycznego (część II, rozdział 2) [w:] Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, red. M. Bednarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, 191 s., ISBN 978-83-233-2230-6 (wkład własny: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3)
 • K. Wach, Paneuropejskie formy przedsiębiorstw [=Paneuropean Business Legal Forms] [w:] Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. Tom I. Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego, red. J. Otto, A. Maciaszczyk, seria: "Monografie", Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, s. 182-192 (ISBN 83-7283-193-9).
 •  D. Dryglas, K. Wach, Otoczenie fiskalne małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście integracji europejskiej [=Fiscal Environment of Small and Medium-Sized Enterprises in the Contect of European Integration] [w:] Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. Tom II. Wspieranie rozwoju MŚP na jednolitym Rynku Europejskim, red. J. Otto, R. Stanisławski, seria: "Monografie", Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, s. 306-314 (ISBN 83-7283-193-9).
 •  D. Dryglas, K. Wach, Regionalne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiebiorstw turystycznych na przykładzie województwa małopolskiego [=Regional Conditions for Tourist Small and Medium-sized Enterprises. Case of Malopolskie Region] w:] Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, red. M. Bednarczyk, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 153-163 (ISBN 83-923162-6-8).
 •  D. Dryglas, K. Wach, Wpływ czynników mezootoczenia na rozwój przedsiebiorczości turystycznej w regionie [=][w] Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji, red. S. Jankiewicz, K. Pająk, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, s. 99-104 (ISBN 83-923988-1-5).
 •  K. Wach, Działania władz lokalnych na rzecz przedsiębiorczości w świetle badań empirycznych [=] w] Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji, red. S. Jankiewicz, K. Pająk, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, s. 136-142 (ISBN 83-923988-1-5).
 •  D. Dryglas, K. Wach, Regionalne otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw turystycznych w Małopolsce [=Regional Institutional Environment of Tourist Enterprises in Małopolska] [w:] Materiały Krakowskiej Konferencji Naukowej Młodych Uczonych 2006, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie - Grupa Naukowa Pro Futoro, Kraków 2006, s. 213-220 (ISBN 883-921755-8-1).
 •  K. Wach, Działania promocyjne firmy Benetton Group S.p.A. na rynkach międzynarodowych. Analiza przypadku [=Promotion Strategies of Benetton Group S.p.A. on International Markets: Case Study] [ w:] Materiały Krakowskiej Konferencji Naukowej Młodych Uczonych 2006, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie - Grupa Naukowa Pro Futoro, Kraków 2006, s. 415-422 (ISBN 883-921755-8-1)

2005

 • K.Wach, Swoboda działalności gospodarczej w Unii Europejskiej [=] [w:] Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, red. K.Wach, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s.13-20 (ISBN 83-921813-0-1)
 • J.Szczepankiewicz, K.Wach, Kulturowe uwarunkowania działań promocyjnych w Unii Europejskiej [=] w:] Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, red. K.Wach, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Kraków 2005, s.32-39 (ISBN 83-921813-0-1)
 •  K.Wach, Formy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw [=] w:] Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, red. K.Wach, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 47-58 (ISBN 83-921813-0-1)
 •  K.Wach, Model badania wpływu otoczenia regionalnego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw [=Model for Testing the Influence of the Regional Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises] [w:] Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, red. Z.Zioło, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów 2005, s.323-342 (ISBN 83-87658-69-3)

 

2004

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, red. M. Bednarczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, 147 s., ISBN 83-7252-253-7 (wkład własny: 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 5.1-5.5)J. Batorski, M. Bednarczyk, D. Dryglas, K. Wach, Województwo małopolskie jako region rozwoju biznesu turystycznego (część II, rozdział 2) [w:] Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, red. M. Bednarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, 191 s., ISBN 978-83-233-2230-6 (wkład własny: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3)

 • R.Morawczyński, K.Wach, Does Polish foreign trade impact employment? An empirical investigation [in] Entrepreneurship, employmend and beyond 2003, edited by J. Targalski, Cracow University of Economics, Kraków 2004, s.55-66 (ISBN 83-7252-223-5)
  ..:: Download ::..
 •  K.Wach, Zarządzanie procesami w wybranych koncepcjach zarządzania [=] w:] Zarządzanie procesowe. Tom 1, red. M.Romanowska, M.Trocki, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2004, s.39-44 (ISBN 83-7378-083-1)
 •  K.Wach, G.Wielgus, Tendencje rozwojowe sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1991-2003 [=] w:] Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, red. J.Brdulak, M.Kulinowski, Instytut Wiedzy - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004, s.69-80 (ISBN83-89132-14-1)
 • M.Sieja, K.Wach, Rola bezpieczeństwa danych w budowie i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej banków internetowych [=] w:] Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, red. R.Borowiecki, M.Kwieciński, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2004, s.446-463 (ISBN 83-7333-419-9)
 • M.Sieja, K.Wach, Rola bezpieczeństwa danych w budowie i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej banków internetowych [=] [w:] Infrastruktura rozwoju społeczno-gospodarczego, red. J.Brdulak, Ł.Wódkowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2004, s.353-363 (ISBN 83-89132-22-2)
 •  M.Sieja, K.Wach, M.Zdon, Rola Internetu w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji gospodarki światowej [=] [w:] Infrastruktura rozwoju społeczno-gospodarczego, red. J.Brdulak, Ł.Wódkowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2004, s.331-342 (ISBN 83-89132-22-2)
 •  K.Wach, Ewolucja poglądów na znaczenie otoczenia przedsiębiorstwa [=] w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Część 1 - Zmiany w teorii i praktyce zarządzania, red. A.Podobiński, Wydawnictwo Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Kraków 2004, s.601-612 (ISBN 83-89388-63-4)
 •  K.Wach, Zjawisko pracy nielegalnej w opinii studentów (na podstawie wyników badań empirycznych) [=] [w:] Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, red. A.Karwińska, A.Surdej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s.251-262 (ISBN 83-7252-263-4)
 • M.Bednarczyk, K.Wach, Kultura i biznes w procesie globalizacji [=] w:] Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji, red. J.Rokicki, M.Banaś, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s.313-324 (ISBN 83-233-1904-9)
 •  K.Wach, Różnice kulturowe a prowadzenie międzynarodowej działalności gospodarczej [=] [w:] Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji, red. J.Rokicki, M.Banaś, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s.325-334 (ISBN 83-233-1904-9)

 

2003

 • K.Wach, Global product as a result of globalization [in:] Opportunities of Change. Conference Proceedings of the 3rd International Economic Congress, University of Gdansk, Gdańsk 2003, pp.71-79 (ISBN 83-7326-160-5)
  ..:: download ::..
 • R.Morawczyński, K.Wach, Impact of the EU Accession on Polish Small and Medium-sized Enterprises [in:] Small and medium enterprises in European economies, International Conference Procedings, Babes-Bolyai University Cluj Napoca, Faculty of Business, Romania, Editura Alma Mater. October 17-18, 2003, pp.99-107 (ISBN 973-8397-55-3)
 •  M.Sieja, K.Wach, M.Zdon, Importance of Internet for Business Under Globalization Conditions [in:] Глобалίεацίая яқ джерело қонқүренцίί, қонфлίқтίв та можливостей, Том 2, V Мίжнародна қонференцίя молодих вчених, 30-21 травня 2003, Миқолаїв-Очқів [Globalizacija jak džerelo konkurencii, konfliktiv ta možlivostej. Zbirnik materialiv. T.2. V Mižnarodna konferencija molodich vcenich, 30-31 travnja 2003, Mikolaiv-Očakiv], s.125-131 (ISBN 966-7458-77-6)
 • K.Wach, Wpływ integracji z Unią Europejską na sektor małych i średnich przedsiębiorstw [=Impact of European Union Accession on Polish Small and Medium-Sized Enterprises] [w:] Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw pod red. R.Borowieckiego i A.Jaki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania CECIOS, Warszawa- Kraków 2003, s.176-182 (ISBN 83-9070470202)
 •  K.Wach, Otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście integracji z Unią Europejską [=] [w:] Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Materiały konferencyjne pod red. K.Safina, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica 2003, s.99-110 (ISBN 83-89102-24-2)
 •  K.Wach, M.Sieja, Wykorzystanie zasobów informacyjnych Internetu w przedsiębiorstwie [=] [w:] Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, Seria: Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji, Monografia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s.313-319 (ISBN 83-916682-5-8)
 •  K.Wach, M.Sieja, Webvertising - Rodzaje i skuteczność reklamy internetowej [=] w:] Wykorzystanie Internetu w marketingu, pod red. E.Zeman-Miszewskiej, AE, Katowice 2003, s.432-443 (ISBN 83-89072-07-6)
 •  K.Wach, Zachowania konkurencyjne szkół wyższych na rynku usług edukacyjnych [=] w:] Zarządzanie organizacjami publicznymi. Wybrane zagadnienia, pod red. B.Piechowicz, Funkacja "Współczesne Zarządzanie", Białystok 2003, s.131-138 (ISBN 83-918218-2-X)

 

2002

 •  K.Wach, Budowanie pozycji konkurencyjnej szkoły wyższej w warunkach wzmożonej konkurencji [=] w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, pod red. A.Nalepki, WSB, Tarnów 2002, s.41-50 (ISBN 83-87903-18-2)
 •  K.Wach, M.Sieja, Wykorzystanie Internetu w reklamie [=] w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, pod red. A.Nalepki, WSB, Tarnów 2002, s.135-147 (ISBN 83-87903-18-2)
 •  K. Wach, M. Sieja, K. Tomczyk, Rola Krakowskiego Parku Technologicznego w transferze innowacji [=] [w:] Handel Międzynarodowy 2002 pod red. S.Wydymusa i K.Budzowksiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002, s.481-497 (ISBN 83-88397-05-1)
 • K. Wach, Gospodarka finansowa szkół wyższych w polskim systemie prawnym [=] [w:] Materiały konferencyjne pod red. W. Krawczyka pt. "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka", AGH, Kraków-Zakopane, 17-19 czerwca 2002 (wersja elektroniczna - CD-ROM - ISBN 83-916384-1-3)

 

2001

 K.Wach, Firma globalna jako jeden z efektów procesu globalizacji [=Global Firm as a Result of Globalization] [w:] Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii, red. R.Pajda, WZ AGH, Kraków 2001, s.256-263 (ISBN 83-914035-7-2)

 
    

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Adres: Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Telefon: +48 12 293 5376, +48 12 293 5363
Faks: +48 12 293 5042
Biuro: Pawilon B, pokój 473
E-mail: krzysztof.wach@uek.krakow.pl

Contact

Cracow University of Economics
Faculty of Economics and International Relations
Department of Entrepreneurship and Innovation

Address: Rakowicka 27, 31-510 Kraków, PL
Telephone: +48 12 293 5376, +48 12 293 5363
Fax: +48 12 293 5042
Office: Building B, Room 473
E-mail: krzysztof.wach@uek.krakow.pl

This template downloaded form free website templates