Research Projects

Last updated on 22 July 2015

 

2015-2018
Potentials and obstables of Social Supermarkets Development in Central and Eastern Europe
(original title:  Potencijali i prepreke razvoja socijalnih supermarketa u Srednjoj i istočnoj Europi)
External Grant financed by the Croation Science Foundation (HRZZ)
Grant no. 4057 based on the decision no. O-690-2015 of 15 April 2015
principal investigator (project coordinator): Blaženka Knežević
Countries: Croatia, Lithuania, Poland, Serbia (5 institutions from 4 countries) 
Researchers: B. Knežević, M. Delić, K. Wach, M. Szarucki i in. (altogether 17 researchers) 
2015 - 2018

- in progress
2015
Inclusive Entrepreneurship: State-of-the-Art, Contemporary Challenges and Future Prospects
(original title: Przedsiębiorczość inkluzywna: współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju)
Statutory Research Project, Internal Grant no. 054/WE-KPI/02/2015/S/5054
project coordinator: Krzysztof Wach
researchers: K. Wach, M. Kosała, A. Żur, M. Belniak, J. Lubacha-Sember
27.04.2015-31.12.2015
- in progress
2014-2017
Patterns of internationalization of high-tech small and medium-sized enterprises
(original title: Wzorce internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach high-tech)
External Grant financed by National Centre of Science (NCN)
Grant no. 2013/11/B/HS4/02135
OPUS 6

principal investigator (project coordinator): Nelly Daszkiewicz
Researchers: N. Daszkiewicz, K. Wach
15.07.2014 - 14.07.2017

- in progress

2014
Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilisers of International Expansions of the Firms
(original title: Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw)
Statutory Research Project, Internal Grant no. 121/WE-KPI/03/2014/S/4317
project coordinator: Krzysztof Wach
researchers: K. Wach, J. Fudalińśki, M. Kosała, A. Żur, M. Belniak
15.04.2014-31.12.2014

2013-2016
Behaviour of Polish Businesses in the Internationalization Process. International
Entrepreneurship Approach
(original title: Zachowania polskich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji w świetle szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej)
External Grant financed by National Centre of Science (NCN)
Grant no. 2012/07/B/HS4/00701
OPUS 4
principal investigator (project coordinator): Krzysztof Wach
18.07.2013 - 17.07.2016
- in progress

2013-2014
Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries - In Search for Regional Specifics
,
http://www.visegrad.uek.krakow.pl
External Grant financed by the International Visegrad Fund IVF
principal investigator: Krzysztof Wach
participating units: Cracow University of Economics (Poland), University of Economics in Prague (Czech Republic), University of Miskolc (Hungary), Slovak University of Agrculture in Nitra (Slovakia), Gdańsk University of Technology (Poland).2013
Problems of Increasing Business Competitiveness
(original title: Problemy wzrosru konkurencyjności przedsiębiorstw)
Statutory Research Project, Internal Grant no. 023/WE-KPI/02/2013/S/3023
project coordinator: Kazimierz Zieliński 

own contribution to the study:
K. Wach, Modelowanie międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa w naukach ekonomicznych

2012-2014
Entrepreneurship Activities and Policies in Europe: Social and Employment Issues
Organisation for Economic Cooperative and Development OECD, Paris
External Research Project financed by the European Commission
project coordinator: Jonathan Potter (managing coordinator: David Halabisky)
role in the project: country expert

own contribution to the study:
K. Wach, Poland: Support and Promotion of Entrepreneurship and Self-Employment (2013)
K. Wach, Poland: The Solidarity between Generations. Governmental Programme for People 50+ till 2020 (2014)

2012
Forms and Manifestation of Modern Entrepreneurship in Poland
(original title: Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce)
Statutory Research Project, Internal Grant no. 35/KPiI/1/2012/S/035
project coordinator: Kazimierz Zieliński 

own contribution to the research study:
K. Wach, Nowa polityka wspierania przedsiębiorczości w perspektywie paradygmatu gospodarki przedsiębiorczej [=New Entrepreneurship Policy in the Context of the Paradigm of the Entrepreneurial Economy]

2010-2011
Growth of Small and Medium-sized Enterprises in the Process of European Economic Integration  (original title: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w procesie europejskiej interacji gospodarczej)
University Research Project no. 58/KPiI/2/10/W/108
project coordinator: Krzysztof Wach
Faculty of Economics and International Relations - Cracow University of Economics
(single author)

2010
Industry and Macroeconomic Factors Influencing Entrepreneurship Development
(original title: Czynniki sektorowe i makroekonomiczne wpływające na rozwój przedsiębiorczości)
Statutory Research Project, Internal Grant no.
project coordinator: Kazimierz Zieliński 
(team: I. Czaja, M. Kosała, Z. Michalik, R. Morawczyński, M. Piątkowski, B. Rogoda, K. Wach, K. Zielińśki, A Żur)

own contribution to the research study:
K. Wach, Koncepcja otoczenia dla przedsiębiorczości. Typologizacja egzogenicznych determinant rozwoju przedsiębiorczości [=Concept of 'the Environment for Entrepreneurship'. The Typology of Externat Determinants for Entrepreneurship Development]

2008-2010
Family Enterprises towards Succession Challenges: Succession Strategies of First Generation Polish Entrepreneurs
(original title: Firmy rodzinne wobec wyzwań sukcesji: strategie sukcesyjne pierwszej generacji polskich przedsiębiorców)
External Grant financed by Polish Ministry of Science and Higher Education,
project coordinator: Aleksander Surdej
Faculty of Economics and International Relations - Cracow University of Economics
(project participants: A. Surdej, K. Wach)


2009
Evaluation of the knowledge transfer and the relations of R&D units as well as business environment institutions and enterprises in the Malopolska Region in 2009. The on-going evaluation for the Regional Innovation Strategy of the Malopolska Region 2008-2013.
(original title:
Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim 2 2009 roku. Badanie ewaluacyjne on-going wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013.
Applied Project for the Marshall Office of the Malopolskie Voievodeship, Krakow
(reserach team: J.Jerschina, K.Wach, Sz.Beźnic, M.Fulbiszewska, D.Lalik-Budzewska, E.Lesińska, Ł.Pytliński)
..:: e-Book ::..

2009
Growth Strategies of Small and Medium-Sized Enterprises
(original title: Strategie rozowju małych i średnich przedsiębiorstw)
Statutory Research Project, Internal Grant no.
project coordinator: Jan Targalski

own contribution to the research study:
M. Kosała, K. Wach, Regionalne determinanty rozwoju innowacyjności kształtujące strategie małych i średnich przedsiębiorstw [=Regional Determinants of Innovation Development Shaping Strategies of Small and Medium-sized Enterprises]


2007-2009
European Studies on Cultural Dimensions of International Business: Management and Marketing Implications

External Grant financed by Ministry of Education of the Republic of Slovakia,
Grant no. RAK/SPAN/SR/07,
project coordinator: Elena Horska,
Faculty of Economics and Management - Slovak University of Agriculture in Nitra
(coauthor)

own contribution to the research study:
K. Wach, Managing International Business. Case of Poland

2008
Entrepreneurship Development Conditions in New Member States of the European Union
(original title: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich)
Statutory Research Project, Internal Grant no. 39/KPiI/1/2008/S/455,
project coordinator: Jan Targalski
Department of Entrepreneurship and Innovation - Cracow University of Economics, Krakow 2008
(coauthors of research report, [team: A. Francik, J. Targalski, R. Morawczyński, Z. Michalik, M. Kosała, A. Pichur, K. Wach, B. Rogoda, A. Żur, I. Czaja)

own contribution to the research study:
K. Wach, Fiskalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem nowych krajów członkowskich  [=Fiscal Conditions for Entre[reneurhsip Development in the European Union Member States with particular regard to New Member States]

2007-2008
Impact of the accession of Poland to the European Union on enterprises development in Małopolska voivodeship
(original title: Wpływ akcesjii Polski do Unii Europejskiej na rozwój przedsiebiorstw województwa małopolskiego)
External Grant financed by Polish Ministry of Science and Higher Education,
project coordinator: Krzysztof Wach
Department of Entrepreneurship and Innovation - Cracow University of Economics, Krakow 2007-2008
(single author and project coordinator)

2007
Entrepreneurship in the View of European Integration. Part 2: Monitoring of the Impact of European Integration on Entrepreneurship Development
(original title: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej. Monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości)
Statutory Research Project, Internal Grant no. 26/KPiI/1/2007/S/387,
project coordinator: Jan Targalski,
Department of Entrepreneurship and Innovation - Cracow University of Economics, Krakow 2007 –
(coauthors of research report, team: J. Targalski, M. Najda, R. Morawczyński, Z. Michalik, M. Kosała, A. Pichur, K. Wach, B. Rogoda, A. Żur, I. Czaja, A. Francik) 

own contribution to the research study:
I.Czaja, K. Wach, Handel zagraniczny Polski a integracja europejska [=Polish Foreign Trade and European Integration]
K. Wach, Internacjonalizacja przedsiębiorstw a integracja europejska [=Business Internationalization and European Integration]

2006
Entrepreneurship in the View of European Integration
(original title: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej)
Statutory Research Project, Internal Grant no. 24/KPiI/2006/S/299,
project coordinator: Jan Targalski,
Department of Entrepreneurship and Innovation - Cracow University of Economics, Krakow 2006,
(coauthors of research report, team: J. Targalski, M. Najda, R. Morawczyński, Z. Michalik, M. Kosała, A. Pichur, K. Wach, B. Rogoda, A. Żur)

own contribution to the research study:
K. Wach, Instytucje otoczenia biznesu wobec integracji europejskiej w świetle badań empirycznych [=Institutions of Business Environment in the Context of European Integration in the Light of Empirical Investigation]

2003-2006
Small and Medium-Sized Enterprises on Polish Tourist Market
(original title: Małe i średnie przedsiębiorstwa na polskim rynku turystycznym)
External Grant financed by Polish Ministry of Science and Information Society
Grant no. 2 H02D 033 25,
project coordinator: Małgorzata Bednarczyk,
Department of Management in Toursim - Jagiellonian University, Kracow 2003-2006,
(coauthors of research report: M. Bednarczyk, D. Dryglas, J. Batorski, M. Najda, K. Wach, M. Zdon)

2004
Monitoring of Small and Medium-Sized Enterprises’ Competitiveness in the Process of European Integration. Part 2
(original title: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Część 2)
Statutory Research Work, Internal Grant no. 26/KZMiŚP/2/2004/S/136
project coordinator: Aleksy Pocztowski
Department of SMEs' Management - Cracow University of Economics, Krakow 2004
(coauthors of reserach report, team: M. Najda, Z. Michalik, K. Wach)

own contribution to the research study:
K. Wach, Otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście integracji z Unią Europejską [=External Environment of Small and Medium-sized Enterprises in the Contect of the Integration with the European Union]

2003
Impact of Regional Business Environment on Small and Medium-Sized Enterprises in Southern Poland
(original title: Wpływ otoczenia regionalnego na funkcjnowanie małych i średnich przedsiębiorstw)
Own Research Project, Internal Grant no. 86/KZMiŚP/2/2003/W/002
project coordinator: Krzysztof Wach
Faculty of Economics and International Relations - Cracow University of Economics
(single author)

2003
Monitoring of Small and Medium-Sized Enterprises’ Competitiveness in the Process of European Integration. Part 1
(original title: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Część 1 )
Statutory Research Project, Internal Grant no. 34/KZMiŚP/1/2003/S
project coordinator: Małgorzata Bednarczyk,
Department of SMEs' Management - Cracow University of Economics, Krakow 2003
(reserach team: M. Bednarczyk, M. Najda, Z. Michalik, K. Wach)

own contribution to the research study:

2002
Monitoring of small and medium-sized enterprises' competitiveness
(original title: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw)
Statutory Research Project, Internal Grant no. 83/KPiI/2/2002/S
project coordinator: Małgorzata Bednarczyk
Department of Entrepreneurship and Innovation - Cracow University of Economics, Krakow 2002 (research team: M. Bednarczyk, M. Najda, Z. Michalik, K. Wach)

own contribution to the research study:
K. Wach, Istota otoczenia regionalnego w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw [=Essence of Regional Environment for Small and Medium-sized Enterprises Development]
K.Wach,  Krakowski Park Technologiczny jako regionalny instrument wspomagania rozwoju MSP [=Krakow Technology Park as Regional Instrument Supporting SME Growth]


2001
Monitoring of Competitiveness of enterprises and public organization
(original title: Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych)
Statutory Research Project, Internal Grant no. 81/KPiI/2/2001/S
project coordinator: Małgorzata Bednarczyk
Department of Entrepreneurship and Innovation - Cracow University of Economics, Krakow 2001 (research team: M. Bednarczyk, M. Najda, Z. Michalik, K. Wach)

own contribution to the research study:
K. Wach, Monitoring konkurencyjnosci szkol wyzszych na malopolskim rynku uslug edukacyjnych [=Monitoring of Higher Schools Competitiveness on the Education Market in the Malopolskie Region]
    

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Adres: Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Telefon: +48 12 293 5327, +48 12 293 5363
Faks: +48 12 293 5042
Biuro: Pawilon B, pokój 473
E-mail: krzysztof.wach@uek.krakow.pl

Contact

Cracow University of Economics
Faculty of Economics and International Relations
Department of Entrepreneurship and Innovation

Address: Rakowicka 27, 31-510 Kraków, PL
Telephone: +48 12 293 5327, +48 12 293 5363
Fax: +48 12 293 5042
Office: Building B, Room 473
E-mail: krzysztof.wach@uek.krakow.pl

This template downloaded form free website templates